Spišský Hrhov

Spišský Hrhov

Patrí medzi 5 najväčších a najzachovalejších parkov východného Slovenska, s rozlohou bezmála 17 ha

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Prešovský
Obec:
Spišský Hrhov
Adresa:
Nachádza sa na v obci Spišský Hrhov v areáli neobarokového kaštieľa, ktorý v súčasnosti slúži ako Reedukačný ústav
Nadmorská výška:
481 m.n.m.
Výmera:
17 ha
Zaujímavosti v okolí:
Kamenný most v Spišskom Hrhove, Dreveník, Šikľavá skala, Markušovské steny
N 48.9998340
E 20.6428110
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Toalety v blízkosti
Občerstvenie v blízkosti
Svadobné a iné fotenie
Víkend otvorených parkov a záhrad

Z histórie

Súčasťou výstavby novobarokového kaštieľa v Spišskom Hrhove bola aj v rovnakom umeleckom duchu vytvorená záhrada resp. park v okolí kaštieľa.  Uvedený park vznikol rozšírením pôvodne dvoch starších parkových úprav pri kaštieľoch, z ktorých jeden zanikol a druhý je čiastočne prestavaný ale zachovaný. Majiteľom a iniciátorom výstavby tohto honosného areálu bol Hilár (Vidor) Csáky. Areál pôvodne patril rodu Gȍrgeyovcov, ktorí tu mali rodinné sídlo. V roku 1885 kúpil celý majetok Hilár Csáky s manželkou Annou, ktorí patrili medzi významné osobnosti vtedajšieho Uhorska. Pôvodne dali starý kaštieľ v rokoch 1886-1889 opraviť ale výsledok nesplnil ich očakávania, a preto sa rozhodli pre výstavbu nového kaštieľa v spolupráci s viedenským architektom Heinrichom Adamom, ktorý svoju prácu postavil na barokových princípoch a dokonale využil danosti malebnej krajiny pod Spišským hradom. V roku 1945 kaštieľ s parkom prešli do vlastníctva štátu a bol tu umiestnený detský domov, neskôr reedukačný ústav. Do parku pribudli z daných dôvodov niektoré nové stavby a zariadenia.

Dôležité mená v histórii parku

Csákyovci

Rodina Csákyovcov žila v Spišskom Hrhove od osemdesiatych rokov minulého storočia do novembra 1944.  Zmienky o významnom rode Csákyovcov pochádzajú už zo 14. stor.  Prvým z najvýznamnejších predstaviteľov rodu bol Štefan (1560 – 1605), kapitán sedmohradských vojsk a prvý z rodu, ktorý prišiel na Slovensko (Šarišský hrad).

S menom Štefan Csáky sa napokon spája aj história rodu na Spiši. Ide o Štefana (1603 – 1662), ktorý prostredníctvom manželky zdedil Spišský hrad po dovtedy najvýznamnejšom spišskom rode Thurzovcov. Postavenie na Spiši si upevnil lojalitou voči kráľovi, potláčaním povstaní i diplomatickými úspechmi. Spišský hrad s priľahlými majetkami sa stal domovom spišského župana a na dlhé obdobie práve rod Csákyovcov významne vplýval na dianie v celom Uhorsku. Z jeho troch synov je so Spišom najviac spojený znovu Štefan (1635 – 1699), ktorý bol županom, generálom a ríšskym sudcom. Keďže bol trikrát ženatý a mal 26 detí, po jeho smrti sa majetok rodu delil (v r. 1702) a vzniklo 5 rodových vetiev – iliašovská, hodkovská, bijacovská, košicko-trenčianska a kluknavská.

Práve kluknavská vetva (Imricha III) je pre obec Spišský Hrhov najvýznamnejšia. Z nej totiž pochádzal Vidor Csáky (1850 – 1932), ktorý v r. 1885 prišiel do Spišského Hrhova. Obdobie od jeho príchodu až po r. 1945 (keď bol majetok skonfiškovaný) môžeme označiť ako „zlatý vek“ rozvoja Hrhova, keďže práve tento rod pozdvihol a rozvinul obec po všetkých stránkach a dal jej základ pre rozvoj, ktorý trvá dodnes.

Priame spojenie medzi významným rodom a obcou sa po 2. svetovej vojne prerušilo. Koncom 20. storočia bol na krátkej návšteve vnuk grófa Vidora Gustáv.  V roku 2011 však na podnet riaditeľa miestnej základnej školy Mgr. Petra Strážika začala spolupráca s pravnukom grófa Vidora Štefanom Csákym (významným rakúskym fotografom).

 

 

Na prelome 19. a 20. storočia si gróf Vidor Csáky priviezol na svoj veľkostatok poľnohospodárskych odborníkov až z Nemecka, presnejšie zo Saska. Boli to Wagner, Wassermann, Persche, Zwanciger a iní, ktorí sa zamerali na chov dobytka, záhradníctvo a zeleninárstvo, na údržbu parku a na zvýšenie úrody obilnín.

Opis parku

Areál kaštieľa s parkom je situovaný v severovýchodnej časti obce Spišský Hrhov. Prírodno-krajinársky park s pravidelným parterom sa rozkladá po celom obvode kaštieľa ale najmä vo východnej a severovýchodnej časti.

Architektúra parku korešponduje s architektúrou kaštieľa, ktorý je jeho dominantou. Z kaštieľa sa monumentálnym schodišťom a udržiavaným chodníkom schádzalo do parku k fontáne a k terasám na južnej a severnej strane kaštieľa.  Z terasy kaštieľa bolo pôvodne voľným okom možné vidieť Spišský hrad ako kompozičné vyvrcholenie hlavného osového priehľadu. V centre pravidelného parteru je fontána v tvare štvorlístka, okolo ktorej vedú pešie chodníky. Ďalšia fontána má tvar polovičného štvorlístka a pomocou nej je prekonaný mierne sa zvažujúci terén. Park je od dediny a štátnej cesty ohradený vysokým múrom. Východnú hranicu tvorí zemný val s priekopou.  Pôvodný vstup do parku je v severnej polohe, kde je ornamentálna kovová brána. Od brány vedie celým parkom prístupová komunikácia ku kaštieľu. Druhá, v súčasnosti hlavná brána, je v severozápadnej časti parku a priamo ústi na vstupné nádvorie. Od oboch brán vedú navzájom poprepájané prechádzkové okruhy spájajúce všetky zaujímavé zákutia parku. Podstatou parkovej časti bol kvalitný trávnik, ktorý sa často obnovoval a v letnom období dopĺňal exotickými rastlinami. Nachádzala sa tu voliéra pre okrasné vtáctvo, hydinu a iné zvieratá. Kompozičné centrum voľnokrajinárskej časti parku bolo v okolí rybníka napájaného z potoka Lodzina. Prostredie okolo rybníka dotvárali pekné cestičky a dve drevené besiedky. Rybník spolu s pretekajúcim potokom tvoril zaujímavú vodnú sústavu, kde sa dalo člnkovať či kúpať. Pri vyústení výtoku potoka do jazierka sa zachovalo stavidlo na regulovanie výšky vodnej hladiny. Aj keď je vodný systém zachovaný, ako celok je však nefunkčný.  Nedávno boli obnovené dva mosty s kamennými piliermi. Súčasťou parku je aj skleník vo východnej časti, ktorý slúžil na odkladanie exotických rastlín cez zimné obdobie. Dodnes sa časť parku volá Na tenis. Názov pochádza ešte z obdobia grófa Csákyho, keď v tejto časti naozaj bol využívaný tenisový kurt, bezpochyby jeden z prvých na Spiši.

Dochovaná drobná architektúra v parku:

Rybník

Fontána I., II.

Stavadlo

Mosty s kamennými piliermi

Čo v parku rastie a žije

Keďže park leží v tepelne výhodnej údolnej polohe, darí sa tu drevínám s veľmi rozdielnymi nárokmi. Ide o jedinečné miesto, kde spolu rastú teplomilné druhy (napr. zmarličník) s horskými druhmi drevín (napr. borovica limbová). Ozdobou parku je dodnes viacero vzácnych stromov ako napr. cypruštek hrachonosný alebo jedľovec kanadský. Z menej bežných druhov sa tu nachádza napríklad veľký exemplár tsugy kanadskej. Zaujímavý je i červenolistý javor alebo previsnuté variety hrabu, jaseňa či brestu ale aj solitérne rastúci ľaliovník tulipánokvetý.  Kostru parku tvoria domáce listnaté dreviny ako dub, buk, lipa, javor

Súčasné využitie

V súčasnosti sa obnove Parku v Spišskom Hrhove venuje nezisková organizácia SARAHS, ktorej sa už podarilo vykonať najnutnejšie asanačné práce, vďaka ktorým je park otvorenejší a hlavne prístupnejší.  Ďalej sa pozornosť venovala archeologickým prieskumom či  čiastočnej obnove zabudnutého rybníka a obnove formálneho partera pri hlavnej fontáne, pokračovalo sa s úpravou a čistením ciest.

Kontakt

+421 53 459 22 38

Naplánuj si cestu

Dá sa sem dostať autom alebo autobusom, obec je priamo na ceste medzi samotným mestom Levoča a Spišským Podhradím

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!