Manažment parkov a záhrad

Park je syntézou prírodných prvkov, architektúry a umenia, v ktorom sa využíva, obohacuje a vyjadruje bohatstvo a rozmanitosť prírodných podmienok. Ako kultúrny výtvor park tvoria umelo koncipované a realizované spoločenstvá parkových rastlín. Ich kultúrna hodnota spočíva predovšetkým v jej podobe, ktorú jej v pečatil človek, a ktorá je viac či menej odlišná od jej potenciálnej prírodnej podoby. Kultúrna hodnota je poplatná dobe vzniku historickej zelene, nesie znaky určitého slohového obdobia alebo lokálnej kultúry. Jej zachovanie je možné len neustálou starostlivosťou, bez ktorej by prevládla jej potenciálna prírodná podoba, s ktorou sa stretneme v každom zanedbanom či opustenom objekte historickej zelene. Historické parky tvoria neoddeliteľnú súčasť nehnuteľnej kultúrnej pamiatky a vytvára pre historický objekt špecifické prostredie. Ich kvalita a význam sa odvodzuje od architektonického riešenia, biologickej hmoty a súčasného stavu. Keďže sa jedná o živú hmotu je potrebná ich permanentná odborná údržba, starostlivo a postupom času i revitalizácia. Historické parky sa musia udržiavať tak, aby sa zachovali aj pre ďalšie generácie.