Manažment parkov a záhrad

Park je syntézou prírodných prvkov, architektúry a umenia, v ktorom sa využíva, obohacuje a vyjadruje bohatstvo a rozmanitosť prírodných podmienok. Ako kultúrny výtvor park tvoria umelo koncipované a realizované spoločenstvá parkových rastlín. Ich kultúrna hodnota spočíva predovšetkým v jej podobe, ktorú jej v pečatil človek, a ktorá je viac či menej odlišná od jej potenciálnej prírodnej podoby. Kultúrna hodnota je poplatná dobe vzniku historickej zelene, nesie znaky určitého slohového obdobia alebo lokálnej kultúry. Jej zachovanie je možné len neustálou starostlivosťou, bez ktorej by prevládla jej potenciálna prírodná podoba, s ktorou sa stretneme v každom zanedbanom či opustenom objekte historickej zelene. Historické parky tvoria neoddeliteľnú súčasť nehnuteľnej kultúrnej pamiatky a vytvára pre historický objekt špecifické prostredie. Ich kvalita a význam sa odvodzuje od architektonického riešenia, biologickej hmoty a súčasného stavu. Keďže sa jedná o živú hmotu je potrebná ich permanentná odborná údržba, starostlivo a postupom času i revitalizácia. Historické parky sa musia udržiavať tak, aby sa zachovali aj pre ďalšie generácie.

Údržba, obnova a manažmentové plány ochrany historických parkov a záhrad

Údržba a obnova parkov sú potrebné, aby sme zabránili ich chátraniu, ktoré vzniká dôsledkom veku, chýbajúcej starostlivosti, opotrebovania ich užívateľmi, v dôsledku výskuty škodcov a chorôb a čoraz častejšie aj dôsledkom klimatických zmien.

Čo je údržba?

Údržbu definujeme ako rutinnú (bežnú) prácu, ktorá je potrebná na udržanie štruktúry v dobrom stave.

Hlavným cieľom údržby je obmedziť chátranie a poškodenia. Aj keď sa táto činnosť často javí ako veľmi prozaická a všedná, údržba tvorí základný kameň zachovania parkov a záhrad. Údržba je rentabilná, čas a peniaze minuté na rutinnú starostlivosť, pravidelné obhliadky a malé opravy chránia hodnoty historických parkov a záhrad. Dobrá starostlivosť tiež pomáha zabezpečovať zdravie a bezpečnosť užívateľov a návštevníkov parkov a záhrad.

Čo je oprava?

Opravu definujeme ako prácu, ktorá je nad rámec bežnej údržby za účelom napravenia poškodení, ktoré sú zapríčinené poruchami alebo používaním. Patria sem aj malé úpravy za účelom dosiahnutia udržateľného výsledku. Nepatria sem však zmeny alebo obnovy.

Oprava je za normálnych okolností robená za účelom zabezpečenia udržateľnosti významu historických parkov a záhrad. Rovnako dôležité je vo väčšine prípadov udržanie komponovanej krajiny v jej využívaní, čo je najlepší spôsob ako zabezpečiť jej budúcnosť.

Čo je obnova?

Obnovu definujeme ako navrátenie historického parku a záhrady do „známeho skoršieho stavu na základe presvedčivých dôkazov bez domnienok a dohadov“. Kritéria zahŕňajú:

Rozdiel medzi obnovou a opravou môže byť niekedy nejasný, ak sú detaily návrhu a/alebo ozdobné prvky, ktoré sú dôležité pre charakter a vzhľad  komponovanej krajiny erodované alebo poškodené.

Častokrát  oprava poskytuje príležitosť pre obnovu poškodených častí, za predpokladu:

V niektorých prípadoch, obnova môže poskytovať konzervačné výhody, ktoré sa nedajú dosiahnuť samotnou opravou.

 

Manažmentové plány

V procese starostlivosti alebo počas procesov zmien historických parkov, záhrad a ďalšich krajinných štruktúr sa často stretávame s mnohými prvkami, historickými vrstvami a rozmanitými záujmami, ktoré musíme zvážiť. Napríklad biodiverzita sa posudzuje spolu s podnikateľskými a ekonomickými možnosťami objektov, či sa jedná o obydlie, poľnohospodársky pozemok, verejný park, hotel alebo atrakciu pre turistov.

Konzervačné manažmentové plány boli vytvorené ako nástroj, ktorý má pomôcť pochopiť, čo a prečo je dôležité a akým spôsobom to chrániť a spravovať. Na základe tohto dokumentu ako informačnej základne sa potom ďalej vypracúvajú programy opráv, obnovy alebo sa vypracúvajú návrhy na zmeny.

Vždy je dôležité premyslieť si, aký druh plánu potrebujete, ako ho vytvoriť a aký máte na to rozpočet. Odborní konzultanti môžu pomôcť vytvoriť Váš plán ale do jeho prípravy je potrebné, aby boli zapojení aj zamestnanci, ktorí danú lokalitu spravujú.

Manažmentové konzervačné plány nemusia mať formu dlhých dokumentov, avšak veľké a komplexné historické parky a záhrady si môžu vyžadovať viacero výskumov, prieskumov a mapovaní. Najlepšie plány sú štruktúrované tak, aby naplnili potreby danej lokality a sú navrhnuté tak, aby sa na ne mohli pracovníci z danej lokality odvolávať pri ich každodennej práci.