Všeobecné obchodné podmienky nákupu

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.naspark.sk je nezisková organizácia Národný Trust n.o., so sídlom : Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava- Staré Mesto.
 2. „Predávajúcim“ je nezisková organizácia Národný Trust n.o., so sídlom: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 42000408, DIČ: 2022279589.
 3. Kontaktné údaje na predávajúceho: č.t.: +421 0914 171 856, e-mail: nt@nt.sk.
 4. Adresa kancelárie: Národný Trust n.o., Zámočnícka 10, 811 03 Bratislava.
 5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.
 6. „Kupujúcim“  je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 7. „E-shop“ je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 8. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 9. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 10. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH. Nezisková organizácia Národný Trust n.o. nie je platcom DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné zaplatiť :
  • On -line: prostredníctvom služby CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.) Za uvedený spôsob platby si neúčtujeme žiadny poplatok.
  • Na dobierku -  pri prevzatí tovaru zákazníkom. Platba na dobierku je spoplatnená sumou 4 eurá.
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný  v čo najkratšom čase, zvyčajne naša organizácia zasiela tovar do 7 pracovných dní.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. Slovenskej pošty,
  2. osobne v kancelárii spoločnosti.

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu

 1. Pri platbe prostredníctvom služby CardPay si za prepravu účtujeme:
  • pri doprave Slovenskou poštou doporučeným listom s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu: 3 € ( v cene je zahrnuté aj balné).
 2. Pri platbe na dobierku si za prepravu účtujeme:
  • pri doprave Slovenskou poštou doporučeným listom s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu: 4 € ( v cene je zahrnuté aj balné).
 3. Pri osobnom prebratí tovaru v našej kancelárii – si neúčtujeme žiadne poštovné ani balné.Osobný odber je možný len po prijatí platby, o ktorom vás budeme informovať e-mailom.
 4. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky
 5. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 6. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
 3. Kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie autorských diel, ochranných známok či iných práv duševného vlastníctva predávajúceho prípadne tretích osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred spätným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. V prípade, že zákazník potvrdí objednávku, objednávka sa stáva záväzná.

 

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
  4. Kupujúci berie na vedomie možné farebné odchýlky jednotlivých farebných odtieňov   prezentovaných diel na stránke, oproti originálu (skreslenie môže nastať pri odlišnom farebnom nastavení monitora, zobrazovacej schopnosti zariadenia a pod.) Takisto sa za vadu a relevantný dôvod reklamácie tovaru nepovažuje poškodenie alebo opotrebovanie tovaru používaním resp. inou manipuláciou, napríklad zošúchanie farieb obrazu, fotografie spôsobené dotýkaním sa vytlačenej plochy, alebo napríklad znehodnotenie grafiky dlhodobým vystavením priamym slnečným lúčom.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene,
  2. adekvátne zabaliť tovar,
  3. do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak,
  4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou taktiež za poškodenie zásielky zavinené poštou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akýchkoľvek nepredvídateľných prekážok.
  5.  spolu s tovarom zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru - faktúru za tovar.

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl.IX bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť  toto právo len z časti. 

Článok XIII.

Záruka a reklamácie

 1. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní predávajúceho informovať o prípadných zistených vadách. Oznámenie musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 2 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.
 2. Na spotrebný tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom - to je 24 mesiacov.
 3. Reklamácie sú vybavované telefonicky  na telefónnom čísle: +421 0914 171 856 , e-mailom: nt@nt.sk, alebo poštou.
 4. K reklamácii je vo nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky.
 3.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 4. Právne vzťahy neupravené týmito PODMIENKAMI sa riadia obchodným zákonníkom. 
 5. Obe zmluvné strany podpisom týchto zmluvných podmienok vyjadrujú bezvýhradný súhlas s ich obsahom, tak ako je vyjadrený v jednotlivých ustanoveniach týchto podmienok. 
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky  nadobúdajú platnosť a účinnosť 19. októbra 2019.

 

V Bratislave 19.10.2019

Mgr. Michaela Kubíková, riaditeľka