Ako ich chránime ?

Historické parky sú výrazným krajinotvorným prvkom s nevyčísliteľnou hodnotou. Územiu dodávajú jedinečné kultúrne, historické a estetické hodnoty. Vytvárajú v priestore jedinečnú atmosféru. Historická zeleň ako plošno-priestorová architektonicko-vegetačná kompozícia predstavuje jedinečnú formu kultúrneho dedičstva každého národa, ktorá sa musí chrániť. Jej špecifikom je predovšetkým skutočnosť, že sa jedná prevažne o biologickú hmotu, ktorá je vo svojej podstate premenlivá v priebehu času, čo má vplyv na charakter kultúrnej pamiatky.

V súčasnosti historické parky a záhrady môžu byť chránené buď ako kultúrna pamiatka v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu alebo ako významný krajinný prvok v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Park (záhrada) ako objekt záujmu pamiatkovej starostlivosti – teda ako pamiatka – je celok, ktorý je dokladom historického vývoja spoločnosti, jej umenia a kultúry, techniky, vedy a života, alebo predstavuje doklad majúci vzťah významnej osobnosti alebo udalosti, ktorého zachovanie je v záujme spoločnosti.

 Aj keď je ochrana diferencovaná, v oboch prípadoch by mala byť predovšetkým aktívna, pretože park ako kultúrny biologický útvar v prípade absencie údržby degraduje a stráca svoje kultúrne i prírodné hodnoty.

 

Najdôležitejším dokumentom prijatým na ochranu historických záhrad na medzinárodnej úrovni je FLORENTSKÁ CHARTA

Medzinárodný výbor pre historické záhrady ICOMOS-IFLA sa rozhodol na svojom zasadnutí dňa 21. mája 1981 vo Florencii vypracovať chartu týkajúcu sa ochrany historických záhrad s tým, že tento dokument ponesie názov mesta, v ktorom bol prijatý.  Túto chartu navrhol Medzinárodný výbor a 15. decembra 1982 ju zaregistroval  ICOMOS, ako doplnok k benátskej charte v tejto špecifickej oblasti.  

Florentská charta: https://www.naspark.sk/user_files/4_charta_zahrady_FLORENCIA_1982.pdf

Ďalším dôležitým dokumentom, ktorý bol prijatý na európskej úrovni je Rámcový dohovor Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť prijatý vo Faro - 27. 10. 2005 : https://www.naspark.sk/user_files/Ramcovy_dohovor_Rady_Europy-FARO.pdf