Arborétum Mlyňany SAV

Arborétum Mlyňany SAV

Arborétum Mlyňany  ležiace medzi medzi obcami Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou patrí aj vďaka  svojej bohatej kolekcii stromov a kríkov k európskym unikátom.

Druh:
arborétum/botanická záhrada
Forma ochrany:
Chránený areál
Prevládajúci štýl:
Kraj:
Nitriansky
Obec:
Vieska nad Žitavou
Adresa:
Arborétum Mlyňany je chránený areál, situovaný na severnom okraji Podunajskej nížiny. Nachádza sa na území obce Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce.
Nadmorská výška:
135-217 m.n.m.
Výmera:
67 ha
Zaujímavosti v okolí:
Nitra, Topoľčianky
N 48.3196560
E 18.3687010
Informačné tabule
Náučný chodník
Brožúra, leták
Sprievodcovské služby
Zážitkové sprevádzanie alebo programy pre deti
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Toalety
Ihrisko a iné športoviská
Svadobné a iné fotenie
Víkend otvorených parkov a záhrad
Múdre stromy

Z histórie

Arborétum Mlyňany sa nachádza v blízkosti Zlatých Moraviec, v katastri obcí Tesárske Mlyňany a Viesky nad Žitavou. Arborétum vzniklo v roku 1892, kedy ho založil uhorský šľachtic Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi, a predstavuje najväčšiu zbierku drevín na Slovensku.

Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi - zakladateľ Arboréta Mlyňany sa narodil v roku 1869 v Nizze. Po absolvovaní strednej školy vo viedenskom Tereziane vyštudoval právo na univerzite vo Viedni a v Budapešti. Vždyzelené dreviny mal rád už od detstva. Jeho záľubu podporili aj časté cesty po južnej Európe. Tieto mu boli inšpiráciou pre výstavbu Arboréta.
V roku 1892 svadbou s Antóniou Migazziovou získal mlyniansky veľkostatok, ku ktorému prikúpil dubovo-hrabový lesík vo Vieske nad Žitavou.

Hneď od začiatku sa na budovaní parku podieľal Jozef Mišák, odborník pochádzajúci zo známej záhradníckej rodiny v Hořiciach v Čechách.
Do 40 ha dubovo-hrabového lesíka postupne dosádzali dovezené dreviny z Nemecka, Francúzska a Anglicka. Hlavným cieľom bolo sústrediť čo najviac cudzokrajných drevín a dokázať ich životaschopnosť v našich podmienkach.

V roku 1894 pod vedením staviteľa Guttmanna bol dokončený kaštieľ. Charakteristická veža bola dokončená až v roku 1905.
Prvé výsadby sa uskutočnili v bezprostrednej blízkosti kaštieľa v roku 1894. Na jeho rohoch boli vysadené borievky virgínske  a cezmína ostrolistá v zadnej časti.
Okrem týchto druhov bol vysadený vavrínovec lekársky (Laurocerasus officinalis), vresovec mäsový (Erica carnea), pachysandra vrcholová (Pachysandra terminalis) a pokusne aj indigovník (Indigofera gerardiana).

Po dobudovaní kaštieľa sa v jeho bezprostrednej blízkosti robili veľké terénne úpravy umožnujúce obklopiť ho štýlovo jednotnou záhradnou úpravou. Úpravami boli vytvorené terasy podopreté dlhými kamennými múrmi. Časť plošiny tvorí parter pred kaštieľom. Systém terás vytvára vhodné stanovište pre svetlomilné a suchomilné druhy, ktoré na jeseň veľmi dobre vyzrievajú a netrpia toľko mrazom.
V roku 1901 sa podstatne rozšíril sortiment stálozelených druhov. Najväčšiu intenzitu dosiahol v rokoch 1905 - 1910, keď sa získal základný sortiment druhov.

Ambrózy v roku 1914 Arborétum opustil, prenechal ho na starosť J.Mišákovi a usadil sa na svojom majetku v Tane v Maďarsku. V Jeli (v Maďarsku) založil arborétum, ktoré nadväzovalo na jeho pestovateľské skúsenosti. Zákerná choroba, ako aj ďalšie okolnosti mu však znemožnili dokončiť začaté dielo. Zomrel v roku 1933.
J.Mišák pokračoval v sadovníckkej úprave objektu i bez finančných prostriedkov majiteľa. V roku 1925 sa podarilo v Arboréte sústrediť okolo 300 taxónov sempervirentov (stále zelených drevín). Ako neúnavný obhajca a propagátor sempervirentov sa postavil na ich obranu v polemike, ktorá vznikla po katastrofálnej zime 1928/1929. Aj napriek svojmu pokročilému veku a zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu neustále zasväcoval do tajov parku ďalšieho nasledovateľa. Zomrel v decembri 1939. Ako spoluzakladateľ Arboréta sa zaslúžil o to, že objekt získal svetoznáme meno.

Po roku 1931 prebral postupne starostlivosť o objekt záhradník Jozef Richtár, svedomitý a oddaný žiak J. Mišáka.
Zasadzoval sa o to, aby objekt prešiel do rúk štátu. Po vojne bol objekt zoštátnený a prešiel do správy Poverníctva školstva a osvety.
Arborétum bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu a stalo sa samostatným vedeckým ústavom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.Skúsený záhradník Daniel Kovalovský začal so záchranou, rekonštrukciou a zveľaďovaním objektu. Nebola to ľahká úloha, pretože hlavné dreviny boli zostarnuté a zoslabené. Tohto poslania sa zhostil úspešne. Aktívne tiež prispel pri introdukcii mnohých cudzokrajných drevín
Neskôr prebrala Arborétum Slovenská akadémia vied, ktorá ho spravuje až doteraz.
.

Opis parku

Plocha parku s rozlohou 67 ha je rozdelená na základe geografického princípu. Tvorí ho najstaršie centrálna časť - Ambrózyho park (40 ha) s prekrásnym kaštieľom, Východoázijská plocha (14 ha), Severoamerická plocha (7,5 ha) a Kórejská plocha (5,5 ha). Návštevníci s tu môžu oboznámiť s flórou pochádzajúcou zo strednej a prednej Ázie, Ďalekého východu, Japonska, Číny, Himalájí, Kaukazu, a rôznych iných oblastí sveta.

Rastlinstvo je spojené s typickou architektúrou jednotlivých oblastí, doplnené jazierkami a rybníkmi. Aprborétum v Mlyňanoch ponúka možnosť romantických prechádzok v spleti chodníčkov a obdivovať rôzne druhy stromov, kvetov a kríkov.

Informačný systém parku Vám poskytne pri informačnom stĺpe hlasový výklad v šiestich európskych jazykoch, ktorý vysvetlí, čo sa v jednotlivých častiach parku nachádza a čo si treba všimnúť.

 

Čo v parku rastie a žije

Arborétum Mlyňany vás očarí krásnymi zákutiami drevín z celého sveta. Najnavštevovanejšie obdobie v arboréte je počas kvitnutia rododendrónov, koncom apríla a začiatkom mája. V parku sa nachádzajú jazierká s množstvom rýb. Medzi najkrajšie sektory a najviac navštevované územie arboréta patrí určite východoázijská časť.

Jednotlivé dendroexpozície v parku  sú rozdelené do piatich náučných chodníkoch, na ktorých sú vysadené špecifické dreviny:

1.Ambrózyho semper vireo park:

 • pamätné stromy dubov cerových, dubov letných a hrabov obyčajných ako pozostatok pôvodného lesného porastu - vek približne 150-200 rokov,
 • približne 100 ročné jedince borievky virgínskej, tuji riasnatej, tuji západnej, cyprušteka Lawsonovho, kryptomérie japonskej, ostrolistca čínskeho, sekvojovca mamutieho, borovice ťažkej, borovice lesnej, borovice čiernej, jedle nordmannovej, smreka obyčajného, smreka východného a tisu obyčajného
 • v podraste staré jedince cezmíny ostrolistej, pierisu japonského, zemolezu Henryho, kaliny Burkwoodovej a kaliny vráskavolistej

2. Plocha východoázijskej dendroflóry

 • dreviny reprezentujúce dendroflóry Strednej Ázie, Kaukazu, Kóreji, Japonska,Číny (severnej, strednej, južnej), Himalájí a Ďalekého východu (napr. smrek východný, smrek dahurský, jedľa Nordmannova, jedľa Veitchova, tuja východná, dub čínsky, dub japonský a pod.

3. Plocha severoamerickej dendroflóry

 • dreviny reprezentujúce dendroflóry od Kanady po Kaliforniu a Mexiko (smrek pichľavý, jedľa srienistá, jedľa balzamová, tuja západná, tuja riasnatá, cypruštek Lawsonov, dub červený, javor cukrový a pod.

4. Plocha kórejskej dendroflóry

 • Ihličnaté a listnaté dreviny zo Severnej Kórey, prevláda borovica hustokvetá a tuja východná

5. Plocha autochtónnej dendroflóry Slovenska

 • prezentácia dendroflóry Slovenska a o pestovanie ohrozených dendrotaxónov

 

 

Zoznam Múdrych stromov v tomto parku

Múdre stromy

Zoznam Múdrych stromov v tomto parku

Súčasné využitie

Medzi najvýznamnejšie akcie usporiadané  pre verejnosť patria:

 • Ambrózyho dni – spomienka na zakladateľa Arboréta Mlyňany, grófa Dr. Štefana Ambózy – Migazziho, prezentácia činnosti a zbierok Arboréta Mlyňany SAV, podpora záujmu verejnosti o dianie v Arboréte Mlyňany SAV  - o vedeckú činnosť, výchovno- vzdelávaciu činnosť a možnosti oddychu
 • Dni otvorených dverí v Arboréte Mlyňany SAV počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku - mesiaci november
 • Tvorivé dielne -  počas celého roka
 • Výučba  biologicko – ekologických predmetov s využitím multimediálnej techniky spojenej s interaktívnymi hrami  -  počas celého roka
 • Odborné prednášky usporiadané pre odbornú a laickú verejnosť

V arboréte je otvorená Predajňa okrasných drevín , ktorá ponúka na pedaj kvalitný sadbový materiál vo väčšine vypestovaný priamo u nás prispôsobený našim klimatickým podmienkam.

Ale arborétum je aj veľmi dôležitým vedeckým pracoviskom, ktoré sa venuje výskumu. Napr.vytvára databázu súčasného genofondu zbierok, interakcii drevín s endofytickými hubami,  fyziologickými predpokladmi pre maximalizáciu produkcie fytomasy energetických drevín, princípmi prechodu drevín k inváznemu správaniu sa  mnohými ďalšími oblasťami.

Kontakt

ARBORÉTUM MLYŇANY SAV
Vieska nad Žitavou, č.178
951 52 pošta Slepčany

ústredňa (switch board) - č.t.: 037/6334211 

arboretum.mlynany@savba.sk

Naplánuj si cestu

Autom z Nitry, autobusom z Nitry do Zlatých Moraviec a odtiaľ autobusom do Viesky nad Žitavou

Otváracie hodiny

 

Otváracie hodiny a vstupné

Návštevné  dni

Od 13.10. do 31.3.

Pondelok - piatok 8.00 - 17.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok 8.00 - 17.00 hod.

Od 1.4 do 25.10.

Pondelok - piatok 7.00 - 18.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok 8:00 - 18.00 hod

Pre bližšie informácie volajte: 037/6334211

Poplatky

Vstupné

Deti do 6 rokov 0,00 €  
Deti základných škôl 1,50 €  
Organizované zájazdy pre deti ZŠ 1,00 €  
Výučbový program pre ZŠ a centrá voľného času (cena na žiaka) 1,50 €  
Študenti, dôchodcovia 2,50 €  
Organizované zájazdy pre študentov stredných a vysokých škôl 1,50 €  
Dospelí 3,50 €  
Svadobné fotografovanie 30,00 €  

 

Parkovné

Osobný automobil zdarma  
Autobus 4,00 €  

Odborný výklad:

1 hodina sprevádzania v slovenskom jazyku v pracovných dňoch (platí od 01.07.2018)   10,00 €  
1 hodina sprevádzania v anglickom jazyku v pracovných dňoch (platí od 01.07.2018)   15,00 €  
1 hodina sprevádzania v slovenskom jazyku v sobotu (platí od 01.05.2018)   20,00 €  
1 hodina sprevádzania v anglickom jazyku v sobotu (platí od 01.07.2018)   30,00 €  
     
   

Zľavy:

ZŤP -50 % z ceny vstupného
NÁVŠTEVNÍCI INFORMAČNÉHO A TRÉNINGOVÉHO CENTRA (ITC) MOCHOVCE -50 % z ceny vstupného
Obyvatelia obcí Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany  (na preukaz totožnosti) vstup zdarma
Členovia občianskeho združenia Priateľ Arboréta Mlyňany (na členský preukaz) vstup zdarma

Dodatok k vstupnému:

Sprievodca nezodpovedá za deti počas prehliadky a výučbového programu.

Pedagogický dozor: Jeden pedagóg na 20 detí má vstup zdarma.

 

PRI UPLATNENÍ ZĽAVY JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ SA PLATNÝM PREUKAZOM !

Možnosť platby v hotovosti, alebo prevodným príkazom.

Nie je možné platiť platobnou kartou!

Zľavy vstupného mimo cenníka neposkytujeme!

Kultúrne poukazy u nás neplatia.

Pedagogický dozor je povinný sprevádzať skupinu počas celej návštevy Arboréta Mlyňany SAV.

Aktuálne otváracie hodiny si overte priamo na stránke: http://www.arboretum.sav.sk/sk/navstevnici/otvaracie-hodiny-a-vstupne/

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!