O projekte - Múdre stromy

 

 

V  januári 2021 sme sa s veľkou chuťou pustili do realizácie medzinárodného projektu Múdre stromy - zachovanie a zvýšenie príťažlivosti starobylých stromov ako skrytých pokladov v historických záhradách smerujúcich k zelenej turistike.

Tento projekt sme realizovali v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Maďarsko-Slovensko (SKHU /1902/4.1/110) a bol finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Obdobie realizácie projektu: 01.01.2021 - 30.06.2022 (18 mesiacov).

Cieľom projektu Múdre stromy je konkrétnymi aktivitami podporiť historické a botanické záhrady a parky nachádzajúce sa v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne s víziou rozvoja udržateľného záhradného turizmu  “bez hraníc”.  

Projekt sa  prioritne zameriava na "múdre" starobylé/historické/senescentné stromy rastúce  v záhradách a parkoch desiatky ba stovky rokov. V spolupráci so Združením arborét a botanických záhrad  Maďarska (HAABG) – našim hlavným partnerom z Maďarska, chceme  v rámci projektu v danom regióne vytvoriť nové a netradičné služby v oblasti manažmentu, interpretácie a prezentácie starobylých – múdrych stromov. Tieto služby  by mali pomôcť predovšetkým správcom a vlastníkom historických  parkov a záhrad  v ich každodennej starostlivosti  o vzácne a hodnotné stromy rastúce v ich lokalitách. Našim dlhodobým zámerom je  budovanie  úcty a vytváranie pozitívneho vzťahu ľudí a návštevníkov tohto regiónu k stromom, ktoré tu rastú niekoľko desiatok ba stoviek rokov.

V rámci projektu Múdre stromy boli realizované nasledovné hlavné aktivity:

1. Mapovanie starobylých stromov  v historických parkoch a záhradách na Slovensku aj v Maďarsku Výstupom tejto aktivity bolo vytvorenie prvotnej databázy starobylých stromov, ktorá obsahuje základné informácie o viac ako 100 jedincov stromov.

2. Arboristický prieskum vybratých stromov – prieskum na Slovensku i v Maďarsku vykonávali maďarskí experti zo Združenia arborét a botanických záhrad Maďarska. Na Slovensku boli arboristické prieskumy realizované v 18 vybratých historických parkoch a záhradách. Po ukončení prieskumu bola pre každý jeden preskúmaný strom vypracovaná komplexná správa o jeho stave s návrhom ďalšej starostlivosti spolu s odhadom nákladov na jeho ošetrenie.

3. Ošetrenie vybratých stromov - Súčasťou  projektu bolo aj ošetrenie vybratých stromov v Maďarsku a na Slovensku. Na Slovensku bolo ošetrených spolu 12 starobylých stromov v celkovej hodnote 13  140 Euro. Ošetrené boli nasledovné stromy vo vybratých historických parkoch a záhradách na Slovensku:   Dub letný v historickom parku v Tomášikove,  Sekvojovec mamutí v arboréte Kysihýbel,  Lipa veľkolistá v Barokovej kalvárii v Bratislave,  Platan javorolistý v Zámockej záhrade v Hlohovci,  Dub biely v historickom parku v Markušovciach,  Jaseň štíhly v obci Šíd,   Dub letný v historickom parku rodiny Putnoky v obci Hostice,  Sekvojovec mamutí v historickom parku v Dolnej Krupej, Dub cerový v arboréte Mlyňany,  Dub letný v historickom parku v Galante, Dub letný v historickom parku v Želiezovciach. Partneri v Maďarsku boli zodpovední za ošetrenie vybratých stromov z Maďarska.

4. Zakúpenie potrebného vybavenia a náradia na poskytovanie služieb - Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov  bolo v prvom rade potrebné na začiatku projektu  zakúpiť špeciálne vybavenie pre presné meranie a diagnostiku stavu drevín.  Zakúpený bol výškomer, priemerka či arboristické kladivko na slovenskej strane. Maďarský partner zakúpil ďalšie potrebné vybavenie.

5. Prioritne pre správcov a vlastníkov historických parkov a záhrad na Slovensku i v Maďarsku boli pripravené dve podujatia: 1. v rámci XIV. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad sa dňa 3.júna 2022 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave konal medzinárodný seminár Manažment starobylých stromov v historických parkoch a záhradách Slovenska a Maďarska. Cieľom podujatia bolo prezentovať zaujímavé príklady starostlivosti o starobylé stromy na Slovensku i v Maďarsku. Zameriavali sme sa na všetky dôležité súčasti starostlivosti – manažmentu starobylých stromov ako sú ich inventarizácia, formy právnej  ochrany, zisťovanie zdravotného stavu stromov,  odborná údržba a pravidelná kontrola, ako aj spôsoby ich  atraktívnej interpretácie a prezentácie a práce s verejnosťou 2. Druhým podujatím bol praktický workshop s názvom  Múdre stromy, ktorý sme pripravili v dňoch 23.-24.6.2022 v historickom parku neogotického kaštieľa v Galante. Cieľom workshopu bola prezentácia praktickej starostlivosti o starobylé stromy a výmena praktických skúseností z danej oblasti medzi arboristami a vlastníkmi/správcami historických parkov a záhrad zo Slovenska a z Maďarska, ako aj prezentácia výsledkov projektu Múdre stromy.

6.  V oblasti prezentácie starobylých stromov sme pre návštevníkov parkov a záhrad v slovensko-maďarskom pohraničí pripravili viaceré nové služby. V kompetencii našej organizácie bolo vytvorenie  audiosprievodcu Múdre stromy, prostredníctvom ktorého  si ľudia  budú môcť vychutnať príbehy 10 vybratých stromov. Na Slovensku sme do audiosprievodcu vybrali Dub letný z parku pri kaštieli Esterházyovcov v Tomášikove, Soforu japonskú v parku neogotického kaštieľa v Galante, Sekvojovec mamutí z historického parku v Dolnej Krupej, Ginko dvojlaločné zo Želiezoviec a Tis obyčajný z historického parku v Betliari. Na maďarskej strane bol audiosprievodca pripravený pre Dub letný zo záhrady Andrássyho kaštieľa v Tiszadóbe, Borovicu čiernu rastúcu v parku Esterházyho kaštieľa pri obci Réde, Soforu japonskú zo záhrady hradu Sárospatak, Sekvojovec mamutí  rastúci v parku Grassalkovičovho paláca v Gödöllő a  pre Ginko dvojlaločné z botanickej záhrady Univerzity ELTE v Budapešti.

7.  Databáza  starobylých stromov bola  základom  dynamickej webovej stránky www.wisetrees.eu , ktorej tvorbu mal v kompetencii náš cezhraničný partner.  Uvedená stránka môže pomôcť všetkým potenciálnym návštevníkom naplánovať si výlet k vybranému stromu podľa ich záujmu. Je to prvá webová stránka svojho druhu, ktorá umožní  ľuďom vyhľadať si parky a záhrady a starobylé stromy v nich a zároveň získať informácie o potrebných turistických službách.

8. Súčasťou projektu bola aj záverečná exkurzia a oslava ošetrených Múdrych stromov.  Naša organizácia pripravila exkurziu do historického parku v Tomášikove a do parku v maďarskej Bábolne. Maďarskí partneri navštívili Arborétum v Mlyňanoch,  starobylý mlyn v maďarskom Naszály a botanickú záhradu vo Vácrátót.

9. Informácie o múdrych stromoch, aplikácia audiosprievodcu Múdre stromy na stiahnutie boli pridané aj na našu webovú stránku www.naspark.sk

Veríme, že všetky plánované aktivity majú potenciál pomôcť zachovať jedinečné spoločné dedičstvo  a múdrosť starobylých stromov pre budúce generácie.

Partneri projektu:

Združenie arborét a botanických záhrad Maďarska (HAABG) - vedúci partner projektu z Maďarska

Národný Trust n.o. (NT n.o.) - hlavný cezhraničný partner zo Slovenska

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 165 569, 8 Euro. 

 

Mgr. Michaela Kubíková -  projektový manažér a koordinátor projektu na Slovensku

kubikova@nt.sk 

+421 907 296 724

Ing. Jana Fedurcová - asistent projektového manažéra 

j.fedurcova@nt.sk 

+421 914 171 856

 Viac informácií o projekte nájdete na stránkach www.wisetrees.euwww.nt.sk