Park v Lednických Rovniach

Park v Lednických Rovniach

Park v Lednických Rovniach patrí medzi najvýznamnejšie historické parky na Slovensku, aj vďaka vysokému stupňu autenticity ako odkazu minulosti.

 

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Trenčiansky
Obec:
Lednické Rovne
Adresa:
Park sa nachádza v centre obce Lednické Rovne a obkolesuje kaštieľ, v ktorom sa v súčasnosti nachádza Slovenské sklárske múzeum
Nadmorská výška:
265,8 m.n.m.
Výmera:
18.5 ha
Zaujímavosti v okolí:
Sklárske múzeum Lednické Rovne, kúpele Nimnica, KRÍŽ BUTKOV - SKALNÉ SAKTUÁRIUM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, zrúcaniny hradu Lednica
N 49.0670410
E 18.2871210
Informačné tabule
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Ihrisko a iné športoviská
Víkend otvorených parkov a záhrad

Z histórie

Park vznikol pri kaštieli, ktorý bol postavený koncom 17. storočia a rozšírený do dnešnej podoby okolo pol. 18. storočia. Podľa literatúry za vytvorením parku stáli, okrem grófa Aspremonta, dve osobnosti a síce záhradník Václav Wagner a botanik Anton Rochel. Samotné založenie parku možno datovať do okolo roku 1800, nakoľko na mape 2. vojenského mapovania z rokov 1812 - 13 je už park zobrazený v dnešnom rozsahu zo základnými komunikačnými trasami a s nadväzujúcou sieťou ciest a alejí.

Nadšene ho opisuje vo svojej cestopisnej knihe MALERISCHE REISE AUF DEM WAAGFLUSSE IN UNGARN /Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/ pán Alojz Mednyanský, ktorý sa niekoľko rokov po smrti grófa Aspremonta, teda asi roku 1824, prechádzal s obdivom po parku: " Gróf Aspremont premenil Lednické Rovne skvele upraveným parkom neveľkého štýlu na jedno z najkrajších sídiel v Uhorsku. Vkročili sme do nádherného parku a na každom kroku sme sa presvedčili o tom, že dokonalé dielo sa vytvorí len spojením prírody a umenia. Príroda tu poskytuje vrch i dolinu, les i vodu a predovšetkým prekrásny rozhľad na utešený malebný kraj zôkol vôkol na niekoľko míľ. Umelecká zložka prispela budovaním ciest a chodníčkov, jazier a vodopádov, umne porozdeľovala kvety, kríky a besiedky, a všade výstižne zvolila najúčelnejšie miesto pre potechu oka. Kľukaté chodníčky cez temravé háje na pekné lúčky, ku kvitnúcim kríčkom, ktoré svojim množstvom a rozmiestnením príjemne klamú pútnika, lebo si vôbec neuvedomuje dĺžku cesty, ktorú prešiel. Napokon príde k chrámu Minervy na najvyššom kopci parku a tu ho očarí rozhľad, s ktorým sa len ťažko rozlúči."

Park bol vybudovaný podľa anglického vzoru s rôznymi umelými zrúcaninami bášt a vežičiek, doplnených chrámkom bohyne Minervy a inými sochami. "Podľa diela DIEOESTERREICHISCH-UNGARISCHE MONARCHIE IN WORT UND BILD /Rakúsko-uhorská monarchia slovom a obrazom/ bol to s rozlohou 34 jutár najväčší park bývalej Trenčianskej župy. Jeho sto líp zasadil údajne Rákoczy podľa vzoru SUB CENTUM TILLIS vo Zborove na východnom Slovensku, ktorý tiež patril ich rodu. Dnes sa už tieto spomínané lipy nedajú zistiť. Pozornosť svojou mohutnosťou tu budilo dvanásť kanadských topoľov, ktoré priviezol Aspremont z Holandska, a od ktorých pochádzajú teraz všetky topole v okolí. Osobný lekár grófa Aspremonta - Anton Rochel /1770-1847/ bol aj vynikajúcim botanikom záhradníkom. Pôsobil na panstvách vo Veselom a v Lednických Rovniach a po smrti slávneho botanika Kitaibela bol riaditeľom univerzitnej botanickej záhrady v Budapešti. Rochel mal veľký podiel na výstavbe i architektúre parku. V záhrade v Lednických Rovniach pestoval mnoho sto rozličných semien vypestovaných rastlín, hlavne benátskych. Odtiaľto konal svoje cesty do Vysokých Tatier. 

 

Na najvyššom mieste v parku v antickom chrámku do roku 1918-1919 stála socha gréckej bohyne MINERVY. V radostnom ošiali po skončení I. svetovej vojny ľudia sochu bohyne, ktorú volali BARBORA, zhodili a rozbili. Chrám obdĺžnikového pôdorysu je prístupný kamenným schodiskom z troch strán, štvrtú stranu tvorí murovaná omietaná tehlová stena, v ktorej bola umiestnená socha bohyne. Plytká sedlová strecha /dnes chýba/ bola umiestnená nad trojuholníkovým tympanónom, nesená štyrmi antickými stĺpmi /dórske/ so štvorcovým podstavcom.

 

Po smrti posledného Aspremonta roku 1819 zdedila kaštieľ a park jeho dcéra Mária, ktorá sa vydala za grófa ERDŐDYHO. Mali dve deti. Syn obdržal otcovské majetky v Chorvátsku, kdežto dcéra Františka, vydatá za baróna SKRBENSKÉHO, zdedila v roku 1886 tunajšie panstvo. Je pochovaná tiež vedľa kostola v parku. Po nej, roku 1873, majetok zdedil ich syn FILIP SKRBENSKÝ, ale v roku 1890 ho predal továrnikovi JOZEFOVI SCHREIBEROVI, majiteľovi sklární, teda i park, ktorý bol v tom čase vo veľmi zanedbanom stave. Jozef Schreiber park zveľadil, takže sa zaskvel v celej svojej kráse, ako kedysi za slávnej doby Aspremontov. Neorenesančná stavba mauzólea je umiestnená na najkrajšom mieste parku. Dal ju postaviť podľa projektu A.Grófa vtedajší majiteľ kaštieľa i parku továrnik barón Jozef Schreiber roku 1890. Podľa svojho priania bol v ňom aj pochovaný v roku 1902.

Mauzoleum - pôdorysne sa jedná o štvorec na vyvýšenom podstavci. Kupolová strecha s vežičkou je pokrytá medeným plechom s naznačením šupín, jednoduchým plechovým krížom a 4 vikiermi. Fasády tvoria predsunuté stĺpové portikusy, zakončené trojuholníkovým tympanónom. Objekt je prístupný kamenným schodiskom po celom obvode mauzólea. Do objektu kaštieľa sa vstupuje atypickými dvojkrídlovými drevenými dverami s oplechovaním a s ornamentálnym motívom kovania. Pôvodné okenné výplne na bočných fasádach, ktoré boli zasklené farebnými vitrážami, vsadenými do olova sa nezachovali, iba kovové mreže. Dnes je toto mauzóleum veľmi poškodené, najmä náhrobná doska vnútri krypty je zlomená.

Barón Skrbenský, ako už bolo spomenuté, v roku 1890 predal panstvo továrnikovi Jozefovi Schreiberovi. Jozef Schreiber, hoci bol právoplatným vlastníkom, ešte pár rokov vystupoval len ako nájomca. Barón Skrbenský sa hazardnými hrami dostal do finančnej tiesne, avšak jeho matka barónka Skrbenská sa o tom nesmela dozvedieť. Preto až do smrti barónky hral Schreiber túto dohodnutú úlohu, asi dva roky.  Až do konca 19.storočia boli Lednické Rovne chudobnou malou osadou, závislou na ľubovôli zemepánov. Až postavením sklárne v roku 1892 sa začal meniť charakter obce, z poľnohospodárskej na priemyselnú, čím sa i životná úroveň obyvateľstva začala podstatne dvíhať. Ďalšieho zlepšenia dosiahla obec Lednické Rovne a jej okolie rokom 1910, kedy bola otvorená železničná trať Trenčianska Teplá - Lednické Rovne.

V roku 1945 lednické panstvo znárodnili a kaštieľ adaptovali na školu. Park bol pod správou MNV. Po roku 1945 sa urobilo do parku niekoľko negatívnych zásahov, postavilo sa volejbalové ihrisko, hrala sa tam hádzaná. Betónová platňa 15 X 6 m slúžila ako tanečný parket, drevené pódium a ostatné príslušenstvo ako divadlo v prírode. Na lúke s vysadenými ovocnými stromčekmi boli vychodené chodníky. Skôr ako dosiahol lednický park svoju vrcholnú krásu, rástol dve storočia. Svojimi stromovými skupinami malebnými priehľadmi cez rozsiahly trávnik poskytuje park milovníkovi prírody nezabudnuteľné zážitky. 

https://www.lednickerovne.sk/o-obci/park/

Opis parku

Aspremont dal postaviť do parku starobylý kostol, okolo ktorého sú rôzne náhrobky.

Niekoľko krokov ďalej bol rímsky sarkofág z bieleho, červeno-žilkovaného mramoru, ktorý gróf Aspremont postavil manželke rodenej Bathyany. Sarkofág bol umiestnený na vyvýšenom podstavci, prístupnom po celom obvode schodiskom z mramoru. Je veľmi poškodený.

Neďaleko je potom náhrobok samotného grófa Aspremonta, o ktorom však slávny maďarský spisovateľ Mór Jókai hovorí v úvode svojho románu "Včera a dnes", že v hrobke je len srdce Aspremontovo a ostatné telo leží v horúcej pôde na brehu Pontu /Čierneho mora/. Náhrobok bol urobený z čierneho mramoru. Na podstavci s kovanou platňou je umiestnená socha trúchliacej ženy kľačiacej pri urne s puttim a erbom. Táto žena predstavuje dcéru grófa Aspremonta Máriu Erdődyovú. Kamenná plastika ako aj schody, vedúce k podstavcu sú poškodené.

V parku sa z tejto doby nachádzajú aj iné starožitnosti, napríklad gotická brána s rotundovitou strážnicou a s latinským nápisom na jednej strane "MORIBUS ANTIQUIS" a francúzskym na druhej strane "IL NE VAUT LA PETINE DE VIVRE". Je vybudovaná z kamenného muriva a umožňovala kontrolu vstupu do parku. Nad rybníkom ešte v roku 1952 stála socha boha NEPTÚNA, ľud ju nazýva "RYBÁR". Táto pri úprave parku v povojnových rokoch /1945-1950/ bola premiestnená na iné miesto. V súčasnosti sa nachádza pri malom jazierku vedľa kaštieľa.

Šibenica a studnička sú ojedinelé zachované drobné architektonické stavby. Šibenicu tvorí jednoduchý kamenný portál ponad chodník. Dva dórske stĺpy na štvorhranných podstavcoch nesú trojuholníkový tympanón. Studničku predstavoval kamenný podstavec s vázou nad prameňom vyvierajúcim zo svahu. Oba objekty sú poškodené. V parku nechýbali ani romantické umelé zrúcaniny s hradom. Zrúcaniny, besiedky, jaskyne, zlomené stĺpy, obelisky a podobne sú súčasťou parkovej slohovej úpravy z konca 19.storočia. Týmito prvkami chceli majitelia umocniť psychický účinok na návštevníkov parkov.

                                            

Čo v parku rastie a žije

Z dendrologického hľadiska park pozostáva prevažne z domácich druhov drevín, prispôsobených daným stanovištným podmienkam. V hojnom počte sa vyskytujú dub letný (Quercus robur), lipa malolistá (Tilia cordata), buk lesný (Fagus sylvatica) hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor mliečny (Acer platanoides), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor poľný (Acer campestre), z ihličnatých druhov je najviac zastúpený smrek obyčajný (Picea abies), tis obyčajný (Taxus baccata), borovica lesná (Pinus sylvestris), a smrekovec obyčajný (Larix decidua). Z cudzokrajných druhov v parku rastie platan západný (Platanus occidentalis), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), katalpa bignoniovitá (Catalpa bignonioides) a borovica hladká (Pinus strobus).

V parku sa nachádzala skupina dvanástich kanadských topoľov, a je možné, že topole v okrese môžu pochádzať z tohto rodu. 

K najmohutnejším a najstarším stromom v parku patrí viackmenná lipa malolistá (Tilia cordata), umiestená v zadnej časti parku, ktorá je od r. 1975 vyhlásená za chránený strom a jej vek sa odhaduje na viac ako 300 rokov. Má úctihodné rozmery -  jej obvod v poprsnej výške je 660 cm a pri zemi 900 cm.

              

Park sa skladá z troch základných biotopov: mezofilná lúka, parkový les a niva potoka so vzácnou mokraďovou faunou. V parku sa nachádza: 189 druhov vyšších rastlín, 38 druhov drevín: 31 listnatých  a 7 ihličnatých druhov.

 

 

Súčasné využitie

Park  bol v roku 2006 zaradený do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta, ktroý zostavuje medzinárodná organizácia Word Monumetnts Fund (Svetový fond pamiatok) so sídlom v New Yorku. (https://www.wmf.org/watch)

 

Kontakt

Obecný úrad Lednické Rovne
Námestie slobody 32
020 61 Lednické Rovne

telefón: 042/2853401

Naplánuj si cestu

Do Parku v Lednických Rovniach sa dá dostať autom, prípadne autobusom z Dubnice nad Váhom. Železničné spojenie bolo v roku 2003 zrušené.

Otváracie hodiny

Park je otvorený nepretržite.

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!