Stakčín

Stakčín

Dva parky s mimoriadne hodnotnou historickou zeleňou môžete nájsť  v centre Stakčína, na mieste kde kedysi stál zemepanský majer rodu Drugethovcov.  Oba parky poskytujú príjemný priestor na oddych,  zamyslenie, čerpanie nových síl i múdrostí.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Chránený areál
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Prešovský
Obec:
Stakčín
Adresa:
Nachádza sa na v obci Stakčín, v okrese Snina
Nadmorská výška:
260 m.n.m. m.n.m.
Výmera:
2.6295 ha
N 49.0010630
E 22.2308400
Informačné tabule
Náučný chodník
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Parkovisko v blízkosti
Vstup so psom na vôdzke
Občerstvenie v blízkosti
Svadobné a iné fotenie

Z histórie

Prvým známym vlastníkom obce bol šľachtic Peter Peteň (Pethényi), ktorý sa v roku 1317 postavil proti uhorskému kráľovi Karolovi Róbertovi.Ten mu za zradu zhabal majetok, ktorý daroval Filipovi I Drughetovi. Po smrti Filipa, majetok prevzal Ján Drugeth, ktorý sa stal zakladateľom rodu, ktorému obec patrila takmer 400 rokov. Posledným vlastníkom uvedeného rodu bol Žigmund II. Drugeth, ktorý zomrel v roku 1648. V roku 1660 sa v urbári obce spomína prvý chránený dubový lesík, v ktorom bolo zakázané rúbať drevo.

Keďže Žigmund II. Drugeth nemal žiadneho mužského potomka, všetky majetky po ňom získala od kráľa Leopolda I. jeho manželka Terézia Keglevičová v roku 1703. Tie rozdelila medzi päť dcér. Stakčín pripadol jej dcére Kláre, ktorá sa vydala za grófa Petra Zichyho de Vasonkeö. Na prelome 18.-19. storočia vlastníkmi Stakčina bola rodina Szymáriovcov z Pozdišoviec. V tomto období bol založený pôvodný park pri kaštieli – tzv. starý park. V polovici 19. storočia stakčínsky majetok aj s parkom kúpil gróg Ján Frȍhlich, ktorý ho vlastnil do roku 1875. Pravdepodobne on zašal s budovaním tzv. nového parku pred kaštieľom. Neskôr až do roku 1889 vlastnil panstvo druhorodený syn belgického kráľa Leopolda I., Filip Eugen, gróf z Flandier. Na konci 19.storočia sa stali vlastníkmi majetku viacerí majitelia, z ktorých posledný Gottfried Hering ho roku 1902 predal grófovi Štefanovi Wenckeihomi (1858 – 1923) z Veľkých Levár. Po jeho smrti v roku 1934 prešiel dedičským právom na jeho tri dcéry – Alžbetu Dobrzenskú, Margitu Karolyiovú a Máriu Pallaviciniovú. V roku 1946 boli tieto majetky zoštátnené.

Drugethovci v obci zriadili zemepanský majer, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1612. Jeho súčasťou boli vodný mlyn, vodná píla, neskôr i pálenica a krčma. V druhej polovici 18. storočia bol postavený rokokový kaštieľ. V polovici 19. storočia bolo výrazne upravené jeho okolie (zriadený bol anglický park, francúzska záhrada, bol vybudovaný rybník, kúpele, vodný mlyn, kamenná sýpka, majer, hájovňa a rybník na potoku Rakovec).

Krátko po druhej svetovej vojne bol park okolo kaštieľa nanovo oplotený a sprístupnený verejnosti. Najrozsiahlejšia rekonštrukcia parku prebiehala v 70.rokoch 20.storočia (vybudovanie systému chodníkov a fontány) a tiež v roku 2011. Pri poslednej rekonštrukcii bol urobený podrobný dendrologický priesku, boli ošetrené staré a choré stromy, boli osadené lavičky a vysadené nové stromy.

Opis parku

Pôvodný park v Stakčíne založený na prelome 18. a 19.storočia sa nachádzal za dnešným kaštieľom – tzv. starý park (dnes sa nachádza pri Materskej škole). Kaštieľ bol postavený  v rokokovom štýle. V roku 1869 v ňom bolo 25 izieb, 2 komory a jedna kuchyňa. Ku kaštieľu patrila aj jedna sýpka, pivnica, kôlňa, sklad a dve maštale.  Pred ním na starom mlynskom prítoku bol v polovici 19.storočia vyhĺbený rybník napájaný z Cirochy. Voda z rybníka bola odvádzaná ku vodnému mlynu, ktorý stál na mieste dnešného pomníka.  Spomínaný starý park pozostávaľ z pravidelnej a voľno-krajinárskej časti. Pravidelnú  časť tvoril pravidelný parter, ktorého súčasťou bola váhadlová studňa a altánok. Voľnokrajinárska časť nadväzovala na pravidelnú časť sieťou chodníkov pomedzi staré solitéry stromov. Pravidelná časť zanikla v druhej polovici 19.storočia rozšírením kaštieľa a voľnokrajinárska časť sa zachovala dodnes v areáli materskej školy.

V druhej polovici 19.storočia sa pred kaštieľom začal budovať nový park, ktorý bol budovaný na spôsob anglických voľnokrajinárskych parkov. Voľnokrajinárska kompozícia pôvodne anglického parku bola následne doplnená o pravidelnú časť. Tú tvoril znížený štvorcový parter s fontánou v strede, ktorý bol chodníkom prepojený so zníženým okrúhlym parterom na protiľahlej strane parku.

Svoju súčasnú podobu park dostal až po druhej svetovej vojne. Jeho plocha bola zredukovaná výstavbou dnešnej Ulice SNP.

Dnes je súčasťou parku aj pomník padlým vojakom obce Stakčín v prvej svetovej vojne.

Čo v parku rastie a žije

Oba parky v Stakčíne  - starý i nový majú mimoriadne hodnotnú historickú zeleň.  Rastú v nich predovšetkým domáce druhy drevín - hrab obyčajný , lipa malolistá, javor poľný a javor mliečny. Rozsiahlejší nový park sa nachádza pred kaštieľom a Obecným domom. Vznikol v druhej polovici 19. storočia. Okrem domácich drevín tam boli vysadené i cudzokrajné dreviny ako dub močiarny, dub červený a gledíčia trojtŕňová . Veľmi hodnotný je starý dub letný s obvodom 553 cm. Jeho vek sa odhaduje na 300 rokov, to znamená, že bol vysadený ešte pred samotným založením parku. Z ostatných pôvodných stromov si pozornosť zaslúži vzácny opadavý ihličnan tisovec  dvojradový , rastúci pred dvojbytovkou pri Obecnom dome.

Nachádzajú sa tu 3 generácie stromov , 19 druhov v 10-tich čeľadiach , z ktorých je vzácny najmä dub močiarny s priemerom 120 cm a duglaska tisolistá s priemerom 180cm.

Súčasné využitie

V súčasnosti sa pre tento historický park zaužíval názov Obecný park.  Park slúži ako oddychová zóna pre obyvateľov a návštevníkov Stakčína.

Kontakt

+421 57 767 43 09

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v centre Stakčína, je dostupný pešo, autom či vlakom (najvýchodnejšia vlaková stanica na Slovensku)

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!