Historický park Snina

Historický park Snina

Historický park v Snine je súčasťou oficiálnej cyklotrasy "Za históriou Sniny", ktorá má celkom 9 zastavení a môžme  sa v ňom stretnúť s tretím najhrubším pagaštanom konským na Slovensku.

Druh:
historický park/záhrada
Forma ochrany:
Národná kultúrna pamiatka
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Prešovský
Obec:
Snina
Adresa:
Nachádza sa na v centre mesta Snina.
Nadmorská výška:
216 m.n.m.
Zaujímavosti v okolí:
Bio-kúpalisko Sninské rybníky, Kaštieľ, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Morské oko, vodná nádrž Starina
N 48.9849684
E 22.1467340
Informačné tabule
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Vstup so psom
Toalety v blízkosti
Občerstvenie v blízkosti
Svadobné a iné fotenie
Víkend otvorených parkov a záhrad

Z histórie

Vývin historického parku v Snine je spätý s historickým kaštieľom. Úplne inú podobu mal areál súčasného parku v časoch, keď na mieste kaštieľa stála stará sninská kúria. Vlastníci – Drugethovci – tu pestovali ovocné plodiny, venovali sa rybolovu a chovu zvierat. V záhrade s malým kaštielikom bol rybník, kamenný dom, kúpeľné domčeky. V dolnej časti areálu, na nive Cirochy, sa nachádzal samostatný ostrov. Konečnú podobu dostal v období II. polovice 19. storočia (medzi rokmi 1860-1866). Vlastníčkou sninského panstva bola v tom čase Klára Csákyová – vnučka Jozefa Rholla. V meste sa zdržiavala málo. Kaštieľ a park dávala do prenájmu, v 60. rokoch Eduardovi Valperlovi, ktorý anglický park pravdepodobne založil. Celý areál bol rozčlenený na lesné a lúčne plochy. Dopĺňal ho systém chodníkov a vsadené boli drobné prvky architektúry (besiedky, altánky). Po roku 1874, kedy sa vlastníkom sninského panstva stal Eugen Sachsen Gotha Koburg z Belgicka, bola zrušená veľká ovocná záhrada, v parku boli vysadené cudzokrajné druhy drevín a dve samostatné aleje – gaštanová a hrabová. Z obdobia rokov 1865 - 66 pochádzajú mapy kaštieľa a priľahlého územia už ako plochy s vybudovaným parkom. Z nich je zrejmé, že pred kaštieľom - pri majeri bol vybudovaný malý park vo francúzskom slohu, ktorý v súčasnosti už neexistuje. Pôvodne horná časť areálu starej riečnej terasy bolo účelovo prepojená s dolnou časťou areálu v nivnej časti Cirochy v jeden parkový komplex v anglickom slohu. Z máp je dobre viditeľný vybudovaný systém chodníkov, jednotlivé drobné prvky architektúry (besiedky, altánky) a pomer lesných a lúčnych plôch, ktoré sa dodnes nezachovali podobne ako aj niekdajší rybník, ktorý bol len v nedávnej minulosti zasypaný.

Drugetovci boli šľachtickým rodom francúzsko-neapolského pôvodu. Do Uhorska prišli v sprievode kráľa Karola Róberta z Anjou. Neskôr patrili k najbohatším uhorským feudálom. Snina bola súčasťou ich Humenského panstva.

Rollovci

Rodina Rollovcov pochádza z nemecky hovoriacich krajín. Rodine Rollovcov vďačí Snina za veľký hospodársky rozmach v 1.polovici 19.st., ale aj za dobudovanie kaštieľa a parku, ktoré sa stali ozdobou mestečka. Podľa údajov jeho súčasníka profesora Michaela von Kunitsa, ktorý navštívil Sninu  v roku 1819, dokončil Jozef Roll stavbu kaštieľa s vyberaným vkusom a najväčšou starostlivosťou. V jeho okolí vysadil vzácne rastliny všetkého druhu, tisícky ovocných stromov v rozsiahlych záhradách a vybudoval tiež nové hospodárske budovy. Pri kaštieli postavil veľkú a drahu oranžériu s tromi veľkými skleníkmi, do ktorých dal priviesť z Lipska a Harlemu v Holandsku množstvo vzácnych kvetov, exotických kríkov a stromov, takže v Snine vznikla jedna z najslávnejších záhrad.

Opis parku

Historický park je najstaršou vegetačno-architektonickou kompozíciou na území mesta Snina, ktorá bola založená pravdepodobne na začiatku 19. storočia po dokončení výstavby kaštieľa. Pôvodne park pozostával z časti pravidelnej a voľno-krajinkárskej, čo dokumentuje zachovaná historická mapa z roku 1866. Pravidelnú časť tvoril znížený parter v bezprostrednom okolí kaštieľa a tzv. malého kaštieľa s osadenou fontánou so sochou Herkulesa a v súčasnosti už nezachované záhrady francúzskeho štýlu pred kaštieľom. Voľnokrajinkárska časť začínala za malým kaštieľom pri rybníku. Pozostávala z tzv. veľkého parkového okruhu, ktorý sledoval tok Cirochy, vonkajšie oplotenie a súbežne s cestou na Daľkov sa vracala do kaštieľa. Vnútorný okruh bol vedený starou riečnou terasou Cirochy uprostred parku. Tieto dva okruhy boli vzájomne poprepájané viacerými chodníkmi. Koncom 20. storočia bola v parku vybudovaná nemocnica a futbalové ihrisko, čím boli porušené niektoré prirodzené väzby kaštieľa na park.

Dochovaná drobná architektúra v parku:

Fontána so sochou Herkula

V minulosti bola v parku aj oranžéria. Historický park v Snine aj napriek viacerým nevhodným stavebným zásahom predstavuje najväčší kompaktný zelený masív uprostred mestskej sídelnej aglomerácie. Je zároveň dôkazom, že niektoré nevhodné stavebné zásahy sa dajú časom eliminovať resp. úplne odstrániť (nefunkčná nemocničná čistička odpadových vôd, nefunkčné nadúrovňové plynové potrubie, nefunkčné oplotenie, nefunkčné šatne a vonkajší bazén, nefunkčné tenisové ihrisko) a tieto objekty resp. plochy citlivo revitalizovať. Pôvodná sieť chodníkov, tak ako sa zachovala na dobových mapách už prakticky neexistuje. Po nej sa nám zachovali iba niektoré stromoradia, ktoré ju v minulosti lemovali – aleje gaštanová a hrabová.

Čo v parku rastie a žije

Vegetáciu tvoria dodnes vŕba biela, javor poľný, brest horský, jelša lepkavá, dub letný, agát biely, borovica čierna, hrab obyčajný, lipa malolistá, pagaštan konský, platan javorolistý, borovica hladká a smrek pichľavý.

V dolnej nivnej časti parku sa v minulosti nachádzali lužné lesy. V hornej časti, tvoriacej starú riečnu terasu, rástli dubovo-hrabové lesy. Svedčí o tom i súčasná druhová skladba drevín, tvorená predovšetkým jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), dubom letným (Quercus robur), javorom poľným (Acer campestre), javorom horským (Acer pseudoplatanus), lipou malolistou (Tilia cordata), hrabom obyčajným (Carpinus betulus). Od polovice 19. storočia sa tu systematicky vnášali cudzokrajné druhy drevín, ako dub červený (Quercus rubra), agát biely (Robinia pseudoacacia), duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) či smrek pichľavý (Picea pungens). Obohatený bol i ďalšími domácimi druhmi drevín, ktoré sa tu prirodzene nevyskytovali: javor mliečny (Acer platanoides), jedľa biela (Abies alba), smrek obyčajný (Picea ebies) a smrekovec opadavý (Larix decidua). Najstarším stromom je dub letný (Ouercus robur), ktorý sa nachádza v areáli nemocnice. Obvod jeho kmeňa je 451 cm, vek približne 300 rokov.

Aesculus hippocastanum L. – Pagaštan konský: Táto bežne pestovaná cudzokrajná drevina pôvodom z Balkánu je dôležitým kompozičným prvkom pôvodného historického parku. Jedna z bývalých alejí, ktorej časť zasahuje i do juhozápadnej časti súčasného Parku mieru, bola budovaná touto drevinou. I napriek tomu, že časť stromov tohto stromoradia už odumrela, v parku rastie ešte 19 stromov tohto druhu z pôvodnej výsadby historického parku. Že tieto stromy patria k najstaršej výsadbe svedčí i fakt, že najväčší z nich má priemer kmeňa 125 cm (strom č. A29 s obvodom kmeňa 392 cm) a patrí k najhrubším stromom parku. O tom, že sú to úctyhodné rozmery, svedčí i fakt, že zo všetkých 63 pagaštanov konských, ktoré sú na Slovensku vyhlásené za chránené stromy, iba dva majú väčší obvod, ako tento strom.Quercus robur L. – Dub letný: Tento na Slovensku pôvodný druh patrí k najdominantnejším drevinám parku. Z 37 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 129 cm (strom č. A208), čo je najhrubší strom parku.

Historický park v Snine je súčasťou oficiálnej cyklotrasy "Za históriou Sniny", ktorá má celkom 9 zastavení (viac informácií: http://www.snina.sk/navstevnik/cyklochodnik-za-historiou-sniny/).

Súčasné využitie

Park slúži ako pasívna zelená oddychová zóna.

Kontakt

Mestský úrad Snina: +421 57 756 18 21

Naplánuj si cestu

Park sa nachádza v centre Sniny, je dostupný pešo, autom či vlakom

Otváracie hodiny

Park je pre verejnosť otvorený nepretržite.

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!