Botanická záhrada v Nitre

Botanická záhrada v Nitre

Botanická záhrada v Nitre má medzi botanickými záhradami a arborétami v SR má špecifické postavenie, pretože plní aj funkciu agrobotanickej záhrady. Svojimi bohatými zbierkami poľnohospodársky dôležitých úžitkových rastlín a demonštrovaním technológií ich pestovania, ochrany, využitia až po hodnotenie kvality produkcie je jedinečná na Slovensku a v blízkom okolí.

Druh:
arborétum/botanická záhrada
Forma ochrany:
Iné
Prevládajúci štýl:
Prírodno-krajinársky
Kraj:
Nitriansky
Obec:
Nitra
Adresa:
Botanická záhrada sa nachádza priamo v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Nadmorská výška:
167 m.n.m.
Výmera:
21.2 ha
N 48.3057770
E 18.0964740
Informačné tabule
Brožúra, leták
Sprievodcovské služby
Bezbariérový prístup
Parkovisko
Toalety
Občerstvenie v blízkosti
Svadobné a iné fotenie
Víkend otvorených parkov a záhrad

Z histórie

Botanická záhrada v Nitre bola založená 1. 1. 1982, ako účelové zariadenie vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej, od 1. 11. 2000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (skrátene SPU). Zámer vybudovať záhradu s agrobotanickým charakterom a poslaním vznikol už v roku 1975. Pre tento účel bol vyčlenený pozemok o rozlohe približne 7 ha v centre vysokoškolského areálu. Plocha bola sporadicky udržiavaná, miestami iba ladom ležiaca pôda. V roku 1978 pracovná skupina pod vedením RNDr. Vladimír Řehořeka CSc., začala prvé práce na modelovaní terénu a výsadbe rastlín. V čase svojho vzniku táto skupina, prevzala i čiastočne upravené parkové plochy v okolí hlavných budov, ktoré navrhol Ing. arch. Vladimír Dedeček, CSc. Vypracovaním projektu budúcej botanickej záhrady bol poverený záhradný architekt Ing. Alexander Glaus. Autor projektu citlivo rešpektoval skutočnosť, že objekt botanickej záhrady je situovaný do stredu areálu školy, v tesnej nadväznosti na jej architektúru. Zohľadňoval aj fakt, že botanická záhrada sa bude nachádzať v zastavanej časti mesta, v susedstve výstavného areálu Agrokomplex  a ďalších vedeckých inštitúcií. V priebehu existencie Botanickej záhrady SPU sa zastavané územie zväčšovalo a rozširovali sa aj objekty BZ. Postupne boli vybudované 2 expozičné a 4 pestovateľské skleníky, ako aj ďalšie prevádzkové objekty. V roku 2001 bolo k Botanickej záhrade administratívne pričlenené Vivárium, v ktorom sú chované exotické plazy. V roku 2002 rozhodnutím vedenia SPU boli k Botanickej záhrade pričlenené plochy a výsadby tzv. Demonštračnej záhrady, začiatky budovania ktorej spadajú do obdobia rokov 1982 - 85 (doc. Ing. I. Žuži, CSc.), kde sa nachádzajú bohaté zbierky úžitkových, hospodársky cenných ovocných drevín- Pomologická zbierka, vrátane genofondu starých a krajových odrôd, viniča hroznorodého - Ampelografická zbierka, plocha pre pestovanie rýchlenej aj poľnej zeleniny. Rozšíril sa priestor v Oddelení dekoratívnej flóry, ktorá zabezpečuje predpestovanie letničiek a trvaliek tak pre okrasné záhony, ako aj pre obohacovanie zbierok rastlín pestovaných v prirodzených podmienkach Botanickej záhrady

Opis parku

Areál a budovy BZ, žiaľ netvoria jednotný architektonický celok a to z dôvodov požiadaviek na priestorové usporiadanie a výstavbu ďalších pavilónov školy ako aj zmien koncepcie v časovom horizonte výstavby BZ a univerzity. Samostatné celky tvoria park, škôlka, sad, skleníky, vivárium a administratívna budova.

Čo v parku rastie a žije

V rozľahlom parku sú situované druhy flóry mierneho pásma s ohľadom na ich systematické zaradenie, biologické a ekologické zvláštnosti a zoskupené do spoločenstiev s prihliadnutím na princípy záhradno-architektonickej tvorby. Určite sa oplatí navštíviť skleníky botanickej záhrady, ktoré sa pýšia bohatou zbierkou tropických a subtropických rastlín. Svoje zastúpenie tu majú rastliny okrasné, úžitkové, mäsožravé, ako aj sukulenty a kaktusy. Vďaka zberovým expedíciám uskutočneným v počiatkoch vzniku botanickej záhrady, hlavne do Ekvádoru, Peru a Nikarague, boli získané cenné exempláre Orchideí a Bromélií.

Zvláštnosťou v Botanickej záhrade sú aj zbierky úžitkových rastlín a poľných plodín, zastúpené veľkým počtom druhov a odrôd zeleniny, ovocných drevín, viniča a koreninových rastlín. Mimoriadne vzácna je najmä zbierka odrôd jabloní ale tiež sortiment starých a krajových odrôd rôznych ovocných druhov.

Botanická záhrada sa hrdí aj viváriom, ktoré je zariadenie pre chov rôznych druhov exotických teplomilných živočíchov, obvykle upravené tak, aby sa čo najviac podobalo ich prirodzenému prostrediu. Pre odvážnych návštevníkov existuje možnosť sa odfotiť s hadom. Maskotom vivária je aj „Vinco“ korytnačka ostrhatá, ktorá je jednou z najväčších korytnačiek chovaných na Slovensku. Návštevníci môžu uvidieť krokodíla, leguána, varana, pavúky slimáky a rôzne iné jaštery.

Súčasné využitie

Botanická záhrada zabezpečuje nasledovné úlohy a činnosti:

Buduje stále expozície a evidenciu zbierkových fondov pre:
- záhradnú a krajinno-architektonickú dendrológiu
- interiérové a exteriérové kvetinárstvo
- ovocinárstvo, vrátane prezentácie starých, slovenských krajových odrôd a menej známych ovocných druhov
- vinohradníctvo
- zeleninárstvo
- liečivé a tonizujúce rastliny
- záchranu ohrozených a miznúcich druhov autochtónnej flóry Slovenska simuláciou pôvodných biotopov a budovaním repozitórií s cieľom renaturalizácie poškodených alebo zaniknutých biotopov.

Zabezpečuje vedecké a odborné kontakty s botanickými záhradami a botanickými inštitúciami doma i v zahraničí, s cieľom propagácie slovenskej botaniky.

V spolupráci s vedením jednotlivých fakúlt a v súlade s učebnými plánmi v pedagogicko-výchovnom procese zabezpečuje realizáciu praktických cvičení, prednášok, odborné praxe, riešenie diplomových a doktorandských prác, exkurzie a vzdelávacie kurzy.

Aktívne sa podieľa na výchove detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti environmenatlistiky, ekológie, aplikovanej botaniky a tvorby estetického a zdravého ŽP.

Spolupracuje s orgánmi verejnej územnej správy a samosprávy pri ochrane a tvorbe životného prostredia: - pomoc pri vypracovaní stratégií manažmentu krajiny - zvyšovanie environmentálneho povedomia, myšlienok návratu k prírode a k post-industriálnej symbióze medzi človekom a prírodou - pomoc pri kompenzácií odprírodňovacích aktivít človeka.

Zabezpečuje osvetovú činnosť prostredníctvom sprístupnenia expozičných zbierok a tématicky zameraných výstav.

Kontakt

Tel.: +421 (37) 641 4737

Naplánuj si cestu

Botanická záhrada sa nachádza priamo v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Dostanete sa sem autom, autobusom, či vlakom s nadväzujúcou MHD.

Otváracie hodiny

OTVÁRACIA DOBA JEDNOTLIVÝCH ODDELENÍ

Park (bezplatne otvorený verejnosti)

 • V zimnom období (1.10. do 31.3.):
  • Pondelok - Piatok 8:00 - 15:00
 • V letnom období (1.4. do 30.9.):
  • Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00
  • Sobota - Nedeľa 10:00 - 18:00

 

Pre expozície Botanickej záhrady kontaktujte:

 • Ing. Margita Záhorská (Tel. +421 37 641 4743, e-mail: margita.zahorska@gmail.com)

 

Pre Vivárium:

 • Ing. Róbert Kirchner (Tel: +421 37 641 4791, e-mail: robert.kirchner@uniag.sk
Pre školy, krúžky, a iné organizované skupiny je potrebné si dohodnúť termín vopred.

Vstupné:

 • 2€ dospelý
 • 1€ dieťa, dôchodca, ZŤP

 

Okrasné skleníky

 • Pondelok - Piatok 8:30h- 15:00h
 

Vivárium

 • Pondelok 8:30 - 15:00
 • Utorok 8:30 - 15:00
 • Streda 8:30 - 18:00
 • Štvrtok 8:30 - 15:00
 • Piatok 8:30 - 15:00
 • Nedeľa 10:00 - 12:00 (komentované kŕmenie)
 

Predajňa prebytkov 

(otvorená podľa sezóny)
Kontakt: +421 37 641 4732, +421 37 641 4772

Prístupnosť parku

Tento park, je prístupný pre verejnosť!